Palemid d.o.o.

Svetovanje za občine & regije

Vizija in strategija razvoja občine na podlagi vrednot in stalne participacije prebivalcev

Ozadje

Produkt je nastal na podlagi rezultatov analize v slovenskih občinah, ki so pokazali na pomanjkanje vizije in strategije pri razvoju občin. Iz tega izhaja ne le, da bi bili projekti posameznih občin bolj prepoznavni in bi njihov učinek bil večji, če bi za njimi obstajala jasno izdelana vizija, kaj želi posamezna občina s projektom doseči, ampak bi z vizijo razvoja občina imela jasno izdelano sliko, kje se vidi čez 20 let in kateri projekti se morajo izvesti, da se bo njihova vizija uresničila.

Opis produkta

Skladno s tem smo izdelali produkt izdelave vizije in strategije razvoja občin. Le-ta temelji na izdelavi ciljev in korakov za njihovo uresničitev za obdobje do 20 let. Produkt VIS – vizija in strategija razvoja občine temelji na petih korakih:

 1. oblikovanje vizije in strategije razvoja občine,
 2. izgrajevanje zaupanja v občino,
 3. vzpostavitev partnerstev v različnih smereh in ravneh,
 4. pritegovanje ključnih dejavnikov, pomembnih za razvoj ter
 5. izvedba projektov, ki podpirajo razvojne cilje občine.

Pri tem mora biti na prvem mestu vizija in strategija, saj je le-ta ključnega pomena za nadaljnji razvoj. Strategija umešča konkretne projekte v ciljno usmerjeno povezano celoto, zato predstavlja izvedba projektov šele zadnji izvedbeni korak. V praksi se v večini primerov dogaja ravno obratno in je izvedba projektov na prvem mestu, kar zmanjšuje verjetnost uspešnosti projektov in možnosti za razvoj mesta.

S strategijo dobi občina odgovore na naslednja vprašanja:

 1. Kdo so pomembni subjekti za razvoj občine?
 2. Kakšno je stanje na različnih področjih (gospodarske dejavnosti, družbene dejavnosti, okolje in prostor, …)?
 3. Katere so razvojne priložnosti in kakšni so razvojni primanjkljaji?
 4. Kakšni so cilji in prednostne naloge razvoja občine?
 5. S kakšnimi ukrepi se lahko dosežejo cilji?
 6. Kateri projekti vodijo do zastavljenih ciljev?

Ključnega pomena je tudi merjenje napredka, v okviru katerega z naborom indikatorjev sproti merimo uresničevanje razvojne strategije. Projekt izvedemo v 6 mesecih po podpisu pogodbe.

Metodologija

Metodlogija

Projekti povezovanja med občinami - vzpostavljanje funkcionalnih regij

Ozadje

Produkt je nastal na podlagi analiziranih potreb, da mora regija in mesta v njej – še zlasti največje mesto – predstavljati funkcionalno ekonomsko regijo s stališča: gibanja delovne sile, nakupovanja, dobavnih verig, privlačnosti za neposredne tuje investicije, atrakcij za obiskovalce (turističnih tokov), logistike (vzpostavljanja dobavnih verig) itd. Kot funkcionalno ekonomsko regijo pojmujemo območje, na katerem delujejo trgi, kar privede do aglomeracijskih koristi in posledično do vzpostavljanja naslednjih procesov: mreženja (networking), konkurence, sodelovanja, inovacij, nastanka novih možnosti, …

Opis produkta

V tem kontekstu smo razvili produkt vzpostavljanja funkcionalnih regij, s katerim lahko občine sodelujejo pri zagotavljanju skupnih storitev in racionalizaciji upravnih dejavnosti na področjih gospodarskega razvoja, kulture, izobraževanja, športa, infrastrukture itd.

Z vzpostavitvijo funkcionalnih regij bodo občine dosegle naslednje prednosti:

 1. nižje stroške,
 2. boljšo izrabo virov,
 3. širitev medobčinskega sodelovanja na ostala področja,
 4. povečanje zadovoljstva občanov,
 5. povečanje prepoznavnosti.

Funkcionalne regije medsebojno povezanih občin omogočajo izvedbo koncepta t.i. »regionalnega gospodarstva«, ki posamezna področja: industrijo, energetiko, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, trženje, storitve in obrt ne obravnava samostojno oz. ločeno, ampak integrirano. V funkcionalni regiji se tako združijo različne in samostojne politike za kmetijstvo, gospodarstvo, obrt in turizem v eno samo politiko regionalnega gospodarstva. V okviru regionalnega gospodarstva se življenjski prostor enači z gospodarskim, pri tem pa se nikoli na pozabi na naravo, ki predstavlja temelj vseh dejavnosti. To je razvidno tudi iz načina življenja prebivalcev regije, ki je tesno povezan z naravo, trajnostnim razvojem, kvalitetnimi (bio) proizvodi in medsebojnim sodelovanjem. Ravno zaradi tega je pomemben element produkta vzpostavljanja funkcionalne regije tudi izbor kazalcev za merjenje samovzdržnosti vzpostavljene funkcionalne regije, saj se tako lahko nenehno dopolnjuje in nadgrajuje sodelovanje občin na področjih, kjer je to potrebno za samostojno ustvarjanje blaginje iz lastnih endogenih virov.

Metodologija

Priprava nabora projektov za črpanje sredstev EU na občinski in regionalni ravni

Ozadje

Črpanje Evropskih nepovratnih sredstev mnogim predstavlja močno oporo pri realizaciji svojih projektov. Ne glede na to ali gre za investicije v tehnološko opremo, gradnjo turističnih objektov, raziskave in razvoj ali pa le za usposabljanje, izobraževanje in osveščanje javnosti, v vseh primerih je mogoče izkoristiti priložnost finančne pomoči, ki se ponuja z evropskimi razpisi. Praksa kaže, da je ena glavnih ovir za celovito izkoriščanje možnosti financiranja projektov z viri EU v občinah ne le pomanjkanje časa za pripravo predlogov projektov, ampak tudi pomanjkanje časa za razvoj večjega števila projektnih idej. Razpoložljivost inovativnih in kreativnih projektnih idej pa je ključnega pomena za razvoj projektnih predlogov. Za podporo občinam na tem področju Palemid ponuja svetovalni produkt »Nabor projektnih idej«.

Opis produkta / storitve

Produkt »Nabor projektnih idej« je zasnovan na podlagi prioritet in razvojnih ciljev posamezne občine. Povzetki projektnih idej so v okviru produkta zapisani v standardizirani obliki, za vsako projektno idejo pa se prikažejo naslednje informacije:

 • splošni podatki,
 • možni partnerji ali vrste partnerjev, ki so potrebni oz. ustrezni,
 • kratek opis projekta in njegova utemeljitev,
 • osnutek projektnih ciljev,
 • kratek prikaz izidov in rezultatov projekta,
 • glavne predvidene aktivnosti projekta.

Projektne ideje, razvite na takšen način, so usmerjene na glavna tematska področja, ki so pomembna za tekoče občinske projekte in razvojne aktivnosti občine, kot so npr. energetika – obnovljivi viri energije, transport, kultura, turizem itd., občina pa jih ob ustreznem razpisu uporabi pri pripravi celovitega predloga projekta.

Metodologija

Priprava celovite prijave projekta za ustrezen program/razpis EU

Ozadje

Črpanje Evropskih nepovratnih sredstev mnogim predstavlja močno oporo pri realizaciji svojih projektov. Ne glede na to ali gre za investicije v tehnološko opremo, gradnjo turističnih objektov, raziskave in razvoj ali pa le za usposabljanje, izobraževanje in osveščanje javnosti, v vseh primerih je mogoče izkoristiti priložnost finančne pomoči, ki se ponuja z evropskimi razpisi. Za primere, ko imajo občine deloma že oblikovano idejo prijave projekta, Palemid ponuja storitev celovite prijave projekta za ustrezen program oz. razpis EU.

Opis produkta / storitve

Storitev celovite prijave projekta poteka v dveh fazah. Prva faza vključuje izbor najustreznejših programov financiranja (npr. Europe for Citizens, Urbact II in številnih drugih) in razpisov, ki so povezani s potrebami in preferencami naročnika, drugo fazo pa predstavlja priprava prijave projekta na ustrezen program/razpis EU.

Predlog prijave projekta je osnovan in nazorno definiran v skladu z visoko kakovostnimi kriteriji in vsebuje naslednje poglavitne komponente:

 • tehnični del z vsebujočimi cilji projekta, dokazili, rezultati, delovnim načrtom, metodologijo implementacije itd.,
 • področje financ in projektni proračun,
 • konzorcij/partnerstvo,
 • administrativno dokumentacijo in formalne komponente.

Podrobnosti vsebine in strukture so odvisne od izbranega programa. Vzpostavitev partnerstva v projektu in odločilne strateške usmeritve projekta (cilji, glavne aktivnosti, rezultati, proračun itd.) pa se dorečejo v sodelovanju s projektno pisarno občine.

Stalna komunikacija med nami in občino zagotavlja usklajenost projektnega predloga z občinskimi razvojnimi cilji. Nadalje pa naš stalni “feedback” omogoča nenehno spremljanje napredka s strani naročnika. Za zagotavljanje največje kakovosti se tako v vsebinskem pregledu prijave projekta kot tudi v finančnih kalkulacijah, pri izpolnjevanju obrazcev in pri prilogah projektne prijave uporablja načelo štirih oči.

Metodologija

Vzpostavitev »Pobudnega centra za pritegovanje EU virov financiranja v mesto/regijo« - Pobudni center PASS

Ozadje

Produkt izhaja iz ugotovitev, da je potrebna dolgoročna aktivna podpora na področju pridobivanja finančnih virov iz skladov Evropske Unije tako mestni/regionalni upravi, kakor tudi podjetjem in nevladnim organizacijam v mestu/regiji. Takšna aktivna podpora je bistvena za učinkovito in uspešno pridobivanje finančnih virov iz skladov Evropske Unije. Vlaganje v vzpodbujanje in podpiranje kakovostnih prijav ter posledično uspešna akvizicija finančnih virov EU sestavljajo učinkovito strategijo z visoko možnostjo povračil javnim naložbam.

Opis produkta / storitve

Kot podporo regijskemu razvoju, racionalizaciji in usmerjanju obstoječih aktivnosti skladno z regionalno razvojno strategijo, Palemid ponuja vzpostavitev in vodenje regionalnega pobudnega centra – PASS (Project Analysis and Support Service). Produkt je zasnovan na nadgradnji in izboljšanemu modelu že obstoječih regionalnih pobud v tujini in je namenjen zagotavljanju svetovalnih in podpornih storitev glavnim akterjem na področju regionalnega razvoja:

 • javnim inštitucijam, vključujoč občine in
 • javnim in zasebnim podjetjem ter organizacijam.

Glavni cilj pobudnega centra PASS je pospeševanje uporabe sredstev iz skladov EU v regiji s strani vseh pomembnih akterjev. Ključni element je raziskovanje, koliko in v kakšni meri lahko evropski skladi prispevajo k razvoju regionalnih prednostnih področij. Za dosego najprimernejšega rezultata so stranke v programu PASS vključene v vse stopnje procesa svetovanja in informiranja. Pobudni center PASS pa tako nenehno raziskuje možnosti za pridobivanje sredstev iz skladov EU, ki so na voljo za izbrana področja na kratek, srednji in dolgi rok.

Nadaljnji cilj Pobudnega centra PASS je njegovo vključevanje v proces, vse od začetka nastajanja regionalnih pobud, pa do izdelave strategije in končne izvedbe projektov. Ključno za uspeh Pobudnega centra PASS je aktivno sodelovanje in izraba sinergij z regionalno razvojno agencijo (RRA), kjer zagotavlja Pobudni center PASS neposredno dopolnjevanje določenim delovnim področjem RRA. Pobudni center PASS zagotavlja dejansko implementacijo regionalnih razvojnih gospodarskih politik na terenu v inštitucijah in podjetjih regije skozi izvajanje projektov EU. To krepi nadaljnji učinkovit razvoj potencialov in povečuje finančne prilive v regijo z akvizicijo dodatnih virov EU.

Metodologija

Pritegovanje tujih neposrednih investicij v regijo in mesto

Ozadje

Poslovanje preko meja je postalo gonilo globalne ekonomije in konkurenčnosti ne le v gospodarstvu, ampak tudi na področju javne uprave. Prednosti, ki izhajajo iz pritegnitve tujih neposrednih investicij v regijo ali mesto pa se nanašajo tako na povečanje števila delovnih mest, povečanje konkurenčnosti, prepoznavnosti mesta oziroma regije kot tudi na povečanje privlačnosti in kakovosti bivanja itd.

Priložnosti za pritegnitev tujih investicij v občine je mnogo, kot primer naj navedemo, da ima japonska avtomobilska industrija približno 250 obratov v Zahodni Evropi, ki jih bo definitivno prej ali slej selila v Srednjo in Vzhodno Evropo. Kako strateško se občine v Sloveniji ukvarjajo s tem procesom?

Edina rešitev je kontinurian proces obdelovanja japonskega avtomobilskega združenja in konkretnih podjetij. Gre za mukotrpen proces, kjer konkurenca (Slovaki, Čehi, Madžari, Romuni, Hrvati itd.) brez dvoma ne počiva in ima na voljo dobre strukture. Prav zaradi tega je po našem mnenju edina primerna rešitev za slovenske občine primerna organiziranost in pravi fokus.

Opis produkta / storitve

V Palemidu smo za pritegovanje tujih neposrednih investicij v regijo ali mesto oblikovali novo organizacijsko rešitev, ki temelji na kombinaciji javnega in zasebnega partnerstva in deluje po principu fiksnih in variabilnih stroškov na podlagi uspeha. V okviru te storitve Palemid izvede naslednje aktivnosti:

 • usposobitev občinske agencije, da izvaja potrebne akcije v tujini;
 • razvoj celovite »storitve pritegovanja investicij«;
 • sodelovanje s tujim svetovalnim podjetjem, ki deluje »preformance based« in vzporedno usposablja lokalno agencijo;
 • sooblikovanje strategije in benchmark ter svetovanje pri oblikovanju konkurenčnega okolja na ravni regije in mesta.

Metodologija

Izraba lokalnih obnovljivih virov energije v občinah (OVE)

Ozadje

Evropska unija obnovljive vire energije umešča med sestavne dele boja proti podnebnim spremembam.

Pozitivni vplivi obnovljivih virov energije se kažejo v gospodarski rasti, povečanju zaposlenosti, povečanju raznovrstnosti energentov, povečanju izvoza tehnologij, akumulaciji novega znanja in zmanjšanju energetske odvisnosti od države.

Na ravni držav članic EU še vedno obstajajo določene razlike v razvitosti obnovljivih virov energije. Te so posledica različnih naravnih pogojev in izhodišč v energetski politiki, različnih mednarodnih obveznostih, političnih razlik, razlik v planiranju, v okoljski osveščenosti in v tehnologijah. Kljub temu pa je mogoče iz primerljivih držav in občin, ki so na tem področju bistveno bolj razvite kot slovenske, prenesti dobro prakso in jo oblikovati v nov koncept, prilagojen slovenskemu trgu.

Opis produkta / storitve

Za omejitev razvrednotenja okolja in povečanje pozitivnega energetskega zavedanja Palemid zato ponuja produkt OVE, ki temelji na že izdelanem Lokalno energetskem konceptu. Glavni cilj produkta je preko vzpostavitve pozitivnega energetskega zavedanja izboljšati in poceniti splošen razvoj lokalnih skupnosti in zagotoviti okolju prijazne energetske storitve v gospodinjstvih, podjetjih ter javnih ustanovah.

Metodologija

Razvoj in vpeljava blagovne znamke občine

Ozadje

Raziskave in praksa kažejo, da le v nekaterih mestih – in pri tem ne mislimo le slovenskih mest – najdejo dovolj energije za razvoj svoje blagovne znamke, še manj pa so uspešni pri izoblikovanju lastne identitete. Identiteta mesta seveda ne pomeni le formalno določenega in širše prepoznavnega logotipa, temveč predvsem komunikacijsko znamko, ki odraža osebnost mesta. Da se to ne zgodi v širšem obsegu, je posledica dejstva, da si le malo katero mesto vzame dovolj časa za analizo, ki bi podala odgovor na sledeči temeljni vprašanji: v čem je naše mesto posebno in drugačno od drugih ter kaj od tega lahko ponudimo in uspešno tržimo. Celostna podoba mesta z izdelano trženjsko znamko je pomembna zlasti za razvoj turizma kot ene največjih industrijskih panog na svetu.

Opis produkta / storitve

Palemid je v pomoč občinam za povečanje prepoznavnosti in uspešnosti na globalni ravni oblikoval produkt razvoja in vpeljave »blagovne znamke«. Z blagovno znamko občina identificira svojo vizijo, cilje in vrednote, na drugi strani pa je blagovna znamka tudi odraz podobe občanov in je edinstvena, vključuje specifične znamenitosti in ima pomembno vlogo pri oblikovanju celostne podobe. Pri oblikovanju blagovne znamke se z občino osredotočimo na tiste značilnosti, ki bodo pritegnile pozornost drugih ter jo na dolgi rok tudi ohranile. Pred tem pa mora imeti občina oblikovano vizijo ter upoštevati in razviti strateške točke, ki obsegajo zgodovinske dogodke, arhitekturo in zgradbe, kulturne institucije, razne prireditve, razstave, dogodke, športne ekipe, okolje in klimo, demografsko strukturo, običaje in kulturo, globalne povezave, sodelovanje med občino in gospodarskimi družbami, hitrost komuniciranja, prilagodljivost ter privlačnost za ljudi, podjetja in kapital.

Metodologija

Palemid d.o.o.

Področja delovanja.

Občine & regije

Svetovanje za občine in regije

Podjetja

Svetovanje za podjetja

Usposabljanje

Usposabljanje za občine/regije in podjetja.

Podjetje

Palemid d.o.o.
Svetovanje, raziskovanje
in izobraževanje d.o.o.

Naslov

Terčeva ulica 61
2000 Maribor

GEO: E15.64109, N46.57655

Pokličite nas!

+386 41 735 448

Pošljite nam e-mail.

info@palemid.si

2020 | Palemid d.o.o. | Pravice pridržane.

Leon G. Milošević